Privacy Policy

Så här behandlar Alltikontor dina personuppgifter

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Alltikontor är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Alltikontor dina personuppgifter?

Alltikontor samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post, våra sociala medier eller på annat sätt.

Alltikontor kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från till exempel Skatteverket och andra offentliga källor.

Vilka personuppgifter behandlas?

Alltikontor behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, bankuppgifter, CV, personligt brev och/eller annan information som du lämnat till Alltikontor eller som i övrigt är nödvändig för att Alltikontor ska kunna fullgöra sina åtaganden och sin service i övrigt gentemot dig.

Varför behandlar Alltikontor personuppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Alltikontor för bland annat följande ändamål:

för att kontakta dig, för att fullgöra våra åtaganden i enlighet med de tjänster som du använder dig av från Alltikontor och vår service i övrigt gentemot dig, för att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss, för att skicka relevant information om Alltikontors olika tjänster och arrangemang såsom seminarier samt att skicka nyhetsbrev.

för att använda som underlag vid fakturering eller för att kunna ta betalt för våra tjänster
för att hantera möjliga betalningsförsummelser
för att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen
för att föra statistik i syfte att göra våra tjänster bättre för så många som möjligt och för dig
för intern identifikation såsom kontraktsnummer, internt eller officiellt kundnummer

Alltikontor AB
info@alltikontor.se

När har Alltikontor rätt att behandla dina personuppgifter?
Alltikontor har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Alltikontors åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Alltikontor

Alltikontor kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Alltikontor och Alltikontors personuppgiftsbiträden.

Alltikontor lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Alltikontor inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

Alltikontor vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land
Alltikontor överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt
angetts i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Alltikontor dina personuppgifter?
Alltikontor sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att
Alltikontor ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka
personuppgifter Alltikontor har sparat om dig.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/identifikationsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade.

Alltikontor kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Alltikontor behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter och radering av personuppgifter skickas till

Alltikontor AB

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Hur skyddas dina personuppgifter?

Alltikontor arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies
Alltikontors webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Alltikontor använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Alltikontor AB
070-426 81 81
info@alltikontor.se

Denna integritetspolicy är gällande från och med den 25 maj